Hippo signaling pathway contributes to air pollution exposure-induced emphysema in ageing rats

Vincent Laiman, Ta Chih Hsiao, Yu Ting Fang, You Yin Chen, Yu Chun Lo, Kang Yun Lee, Tzu Tao Chen, Kuan Yuan Chen, Shu Chuan Ho, Sheng Ming Wu, Jen Kun Chen, Didik Setyo Heriyanto, Kian Fan Chung, Kin Fai Ho, Kai Jen Chuang, Jer Hwa Chang*, Hsiao Chi Chuang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
文章編號131188
期刊Journal of Hazardous Materials
452
DOIs
出版狀態Published - 15 6月 2023

引用此