High-speed multilevel wrapped-select-gate SONOS memory using a novel dynamic

Kuan Ti Wang*, Tien-Sheng Chao, Woei Cherng Wu, Tsung Yu Chiang, Yi Hong Wu, Wen Luh Yang, Chien Hsing Lee, Tsung Min Hsieh, Jhyy Cheng Liou, Shen De Wang, Tzu Ping Chen, Chien Hung Chen, Chih Hung Lin, Hwi Huang Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「High-speed multilevel wrapped-select-gate SONOS memory using a novel dynamic」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science