High-Efficiency InGaN/GaN Core-Shell Nanorod Light-Emitting Diodes with Low-Peak Blueshift and Efficiency Droop

An Jye Tzou, Dan Hua Hsieh, Kuo Bin Hong, Da Wei Lin, Jhih Kai Huang, Tzu Pei Chen, Tsung-Sheng Kao, Yang Fang Chen, Tien-Chang Lu, Chyong-Hua Chen, Hao-Chung Kuo, Chun-Yen Chang

研究成果: Article同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「High-Efficiency InGaN/GaN Core-Shell Nanorod Light-Emitting Diodes with Low-Peak Blueshift and Efficiency Droop」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science