Haploinsufficiency of RCBTB1 is associated with Coats disease and familial exudative vitreoretinopathy

Jeng Hung Wu, Jorn Hon Liu, Yu Chieh Ko, C. T.Chi Tang Wang, Yu Chien Chung, Kuo Chang Chu, Tze Tze Liu, Hsiao Ming Chao, Yun Jin Jiang*, Shih Jen Chen, Ming Yi Chung

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

54 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Haploinsufficiency of RCBTB1 is associated with Coats disease and familial exudative vitreoretinopathy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences