GSKIP-mediated anchoring increases phosphorylation of tau by pka but not by GSK3beta via cAMP/PKA/GSKIP/GSK3/Tau axis signaling in cerebrospinal fluid and iPS cells in alzheimer disease

Huey Jiun Ko, Shean Jaw Chiou, Yu Hui Wong, Yin Hsuan Wang, Yun Ling Lai, Chia Hua Chou, Chihuei Wang, Joon Khim Loh, Ann Shung Lieu, Jiin Tsuey Cheng, Yu Te Lin, Pei Jung Lu, Ming Ji Fann, Chi Ying Huang, Yi Ren Hong*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「GSKIP-mediated anchoring increases phosphorylation of tau by pka but not by GSK3beta via cAMP/PKA/GSKIP/GSK3/Tau axis signaling in cerebrospinal fluid and iPS cells in alzheimer disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences