Genomic profiling with whole-exome sequencing revealed distinct mutations and novel pathways in Asian melanoma

Yu Jen Chiu, Hui Ying Weng, Yen Yu Lin, Yung Feng Lin, Yi Chen Yeh, Chern Kang Perng, Hsu Ma, Shih Feng Tsai, Teh Ying Chou*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Genomic profiling with whole-exome sequencing revealed distinct mutations and novel pathways in Asian melanoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences