Genome-wide scan for circulating vascular adhesion protein-1 levels: MACROD2 as a potential transcriptional regulator of adipogenesis

Yi Cheng Chang, Siow Wey Hee, Wei Jei Lee, Hung Yuan Li, Tien Jyun Chang, Ming Wei Lin, Yi Jen Hung, I. Te Lee, Kuan Yi Hung, Themistocles Assimes, Joshua W. Knowles, Jiun Yi Nong, Po Chu Lee, Yen Feng Chiu*, Lee Ming Chuang

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Genome-wide scan for circulating vascular adhesion protein-1 levels: MACROD2 as a potential transcriptional regulator of adipogenesis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences