Genome-wide analysis identified novel susceptible genes of restless legs syndrome in migraineurs

Yun Jin Jiang, Cathy Shen Jang Fann, Jong Ling Fuh, Ming-Yi Chung, Hui Ying Huang, Kuo Chang Chu, Yen Feng Wang, Chia Lin Hsu, Lung Sen Kao, Shih Pin Chen*, Shuu-Jiun Wang

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Genome-wide analysis identified novel susceptible genes of restless legs syndrome in migraineurs」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences