Genome mining and biosynthesis of kitacinnamycins as a STING activator

Jing Shi, Cheng Li Liu, Bo Zhang, Wen Jie Guo, Jiapeng Zhu, Chin-Yuan Chang, Er Juan Zhao, Rui Hua Jiao, Ren Xiang Tan*, Hui Ming Ge

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

31 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Genome mining and biosynthesis of kitacinnamycins as a STING activator」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds