Gender Differences of Electrophysiological Characteristics in Focal Atrial Tachycardia

Yu Feng Hu, Jin Long Huang, Tsu Juey Wu, Satoshi Higa, Chun Ming Shih, Ching Tai Tai, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Tuan Ta-Chuan, Chien Jong Chang, Wen Chin Tsai, Pi Chang Lee, Hsuan Ming Tsao, Sugako Ishigaki, Asuka Oyakawa, Shih Ann Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Gender Differences of Electrophysiological Characteristics in Focal Atrial Tachycardia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences