Ge Single-Crystal-Island (Ge-SCI) Technique and BEOL Ge FinFET Switch Arrays on Top of Si Circuits for Monolithic 3D Voltage Regulators

Hao Tung Chung, Bo Jheng Shih, Chih Chao Yang, Nei Chih Lin, Po Tsang Huang*, Yun Ping Lan, Kuan Fu Lai, Wan Ting Hsu, Yu Ming Pan, Zhong Jie Hong, Han Wen Hu, Huang Chung Cheng, Chang Hong Shen, Jia Min Shieh, Fu Kuo Hsueh, Bo Yuan Chen, Da Chiang Chang, Wen-Kuan Yeh, Kuan Neng Chen, Chenming Hu

*此作品的通信作者

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「Ge Single-Crystal-Island (Ge-SCI) Technique and BEOL Ge FinFET Switch Arrays on Top of Si Circuits for Monolithic 3D Voltage Regulators」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds