GaN-based mini-LED matrix applied to multi-functional forward lighting

Quang Khoi Nguyen, Yi Jou Lin, Ching Sun, Xuan Hao Lee, Shih Kang Lin, Chi Shou Wu, Tsung Hsun Yang, Tian Li Wu, Tsung Xian Lee, Chao Hsin Chien, Yeh Wei Yu, Ching Cherng Sun*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「GaN-based mini-LED matrix applied to multi-functional forward lighting」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences