Functional characterization of AIBp, a novel Aurora-A binding protein in centrosome structure and spindle formation

Ann Shung Lieu, Tai Shan Cheng, Chia Hua Chou, Chia Hung Wu, Chia Yi Hsu, Chi Ying F. Huang, Li Kwan Chang, Joon Khim Loh, Chung Shing Chang, Ching Mei Hsu, Shen Long Howng, Yi Ren Hong*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Functional characterization of AIBp, a novel Aurora-A binding protein in centrosome structure and spindle formation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences