FTY720 inhibits germ cells apoptosis in testicular torsion/detorsion

Hung Jen Shih, Jiin Cherng Yen, Allen W. Chiu, Yung Chiong Chow, Wynn H.T. Pan, Chun Jen Huang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「FTY720 inhibits germ cells apoptosis in testicular torsion/detorsion」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences