Fragile X syndrome carrier screening in pregnant women in Chinese Han population

Chia Cheng Hung, Chien Nan Lee, Yu Chu Wang, Chih Ling Chen, Tze Kang Lin, Yi Ning Su, Ming Wei Lin, Jessica Kang, Yi Yun Tai, Wen Wei Hsu, Shin Yu Lin*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Fragile X syndrome carrier screening in pregnant women in Chinese Han population」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences