Fluoxetine, an antidepressant, suppresses glioblastoma by evoking AMPAR-mediated calcium-dependent apoptosis

Kao Hui Liu, Shun Tai Yang, Yen Kuang Lin, Jia Wei Lin, Yi Hsuan Lee, Jia Yi Wang, Chaur Jong Hu, En Yuan Lin, Shu Mei Chen, Chee Kin Then, Shing Chuan Shen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

56 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Fluoxetine, an antidepressant, suppresses glioblastoma by evoking AMPAR-mediated calcium-dependent apoptosis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences