FLJ10540 is associated with tumor progression in nasopharyngeal carcinomas and contributes to nasopharyngeal cell proliferation, and metastasis via osteopontin/CD44 pathway

Chang Han Chen, Li Yen Shiu, Li Jen Su, Chi Ying F. Huang, Shun Chen Huang, Chao Cheng Huang, Yu Fang Yin, Wei Sheng Wang, Hsin Ting Tsai, Fu Min Fang, Wan Chu Chuang, Hong Chang Kang, Chung Feng Hwang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

27 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「FLJ10540 is associated with tumor progression in nasopharyngeal carcinomas and contributes to nasopharyngeal cell proliferation, and metastasis via osteopontin/CD44 pathway」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds