Flexible Optogenetic Transducer Device for Remote Neuron Modulation Using Highly Upconversion-Efficient Dendrite-Like Gold Inverse Opaline Structure

Chao Yi Chu, Pu-Wei Wu, Jung-Chih Chen, Nien Ti Tsou, You Yi Lin, Yu Chun Lo, Ssu Ju Li, Ching Wen Chang, Bo Wei Chen, Chia Lin Tsai, You-Yin Chen, Ta Chung Liu, San Yuan Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Flexible Optogenetic Transducer Device for Remote Neuron Modulation Using Highly Upconversion-Efficient Dendrite-Like Gold Inverse Opaline Structure」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds