Ferroelectric control of the conduction at the LaAlO 3 /SrTiO 3 heterointerface

Vu Thanh Tra, Jhih Wei Chen, Po Cheng Huang, Bo Chao Huang, Ye Cao, Chao Hui Yeh, Heng Jui Liu, Eugene A. Eliseev, Anna N. Morozovska, Jiunn-Yuan Lin*, Yi Chun Chen, Ming Wen Chu, Po Wen Chiu, Ya Ping Chiu, Long Qing Chen, Chung Lin Wu, Ying-hao Chu

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

81 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ferroelectric control of the conduction at the LaAlO 3 /SrTiO 3 heterointerface」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds