Factors predisposing to ventricular proarrhythmia during antiarrhythmic drug therapy for atrial fibrillation in patients with structurally normal heart

Chin Yu Lin, Yenn Jiang Lin, Li Wei Lo, Yun Yu Chen, Eric Chong, Shih Lin Chang, Fa Po Chung, Tze Fan Chao, Yu Feng Hu, Ta Chuan Tuan, Jo Nan Liao, Yaoting Chang, Kuo Liong Chien, Chuen Wang Chiou, Shih Ann Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Factors predisposing to ventricular proarrhythmia during antiarrhythmic drug therapy for atrial fibrillation in patients with structurally normal heart」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences