Fabrication of Bimetallic Au-Pd-Au Nanobricks as an Archetype of Robust Nanoplasmonic Sensors

Ka Chon Ng, Fan Cheng Lin, Po Wei Yang, Yu Chun Chuang, Chung Kai Chang, Ai Hsuan Yeh, Chin Sheng Kuo, Chen Rui Kao, Chia Chi Liu, U. Ser Jeng, Jer Shing Huang*, Chun-Hong Kuo

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Fabrication of Bimetallic Au-Pd-Au Nanobricks as an Archetype of Robust Nanoplasmonic Sensors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds