Fabrication and Characterizations of PbZrxTi1-xO3 (PZT) Ultrasonic Sensing Chips

Ming Ling Lee, Shih Ming Chen, Jia Jie Jhang, Lin Sin Lu, Shu Ting Yang, Pin En Chiu, Yu Sheng Tsai, Yew Chung Sermon Wu, Chin Chi Cheng, Hsiang Chen, Jung Han

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Fabrication and Characterizations of PbZrxTi1-xO3 (PZT) Ultrasonic Sensing Chips」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds