Exposure estimation for risk assessment of the phthalate incident in Taiwan

Chu Chih Chen, Shu Li Wang, Ming Tsang Wu, Yin Han Wang, Po Chin Huang, Bai Hsiun Chen, Chien Wen Sun, Chi Kung Ho, Yang Chih Shih, Ming Neng Shiu, Wen Harn Pan, Mei Lien Chen, Ching Chang Lee, Chao A. Hsiung

研究成果: Article同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Exposure estimation for risk assessment of the phthalate incident in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences