Evolution of portal-systemic collateral vasopressin response in endotoxemic portal hypertensive rats

Hui Chun Huang, Sun Sang Wang, Ching Chih Chang, Fa Yauh Lee*, Han Chieh Lin, Ming Chih Hou, Tzu Hua Teng, Yi Chou Chen, Shou Dong Lee

*此作品的通信作者

研究成果同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Evolution of portal-systemic collateral vasopressin response in endotoxemic portal hypertensive rats」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences