Evaluating the Usability of a Simple Home-Care App for Family Caregivers

Tzu Ning Wen*, Tzu Chuan Hsu, Pei Shiun Chang, Hsiu Yen Huang, Ya Ling Chen, Qi Guang Chen, Tzu Hui Hsia, Yi Ru Chiu, Po Lun Chang

*此作品的通信作者

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「Evaluating the Usability of a Simple Home-Care App for Family Caregivers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science