Erratum: Sculpting the intrinsic modular organization of spontaneous brain activity by art

Chia Shu Lin, Yong Liu, Wei Yuan Huang, Chia Feng Lu, Shin Teng, Tzong Ching Ju, Yong He, Yu Te Wu, Tianzi Jiang, Jen Chuen Hsieh

研究成果: Comment/debate

2 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
文章編號2293
期刊PLoS ONE
8
發行號7
DOIs
出版狀態Published - 9 7月 2013

引用此