Erratum: Detecting small lung tumors in mouse models by refractive-index microradiology (Analytical and Bioanalytical Chemistry DOI: 10.1007/s00216-011- 5117-x)

Chia Chi Chien, Guilin Zhang*, Y. Hwu, Ping Liu, Weisheng Yue, Jianqi Sun, Yan Li, Hongjie Xu, Lisa X. Xu, Chang Hai Wang, Nanyow Chen, Chien Hung Lu, Ting Kuo Lee, Yuh Cheng Yang, Yen Ta Lu, Yu-Tai Ching, T. F. Shih, P. C. Yang, J. H. Je, G. Margaritondo

*此作品的通信作者

研究成果: Comment/debate

原文English
頁(從 - 到)1087
頁數1
期刊Analytical and Bioanalytical Chemistry
401
發行號3
DOIs
出版狀態Published - 8月 2011

引用此