Epitaxial photostriction-magnetostriction coupled self-assembled nanostructures

Heng Jui Liu, Long Yi Chen, Qing He, Chen Wei Liang, Yu Ze Chen, Yung Shun Chien, Ying Hui Hsieh, Su Jien Lin, Elke Arenholz, Chih-Wei Luo, Yu Lun Chueh, Yi Chun Chen, Ying-hao Chu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

58 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Epitaxial photostriction-magnetostriction coupled self-assembled nanostructures」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds