Epidemiological features and costs of herpes zoster in Taiwan: A national study 2000 to 2006

Jaw Shyang Jih, Yi Ju Chen, Ming Wei Lin, Yu Chun Chen, Tzeng Ji Chen, Yu Lin Huang, Chih Chiang Chen, Ding Dar Lee, Yun Ting Chang*, Wen Jen Wang, Han Nan Liu

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

92 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Epidemiological features and costs of herpes zoster in Taiwan: A national study 2000 to 2006」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences