Enhancement of Hippocampal Spatial Decoding Using a Dynamic Q-Learning Method with a Relative Reward Using Theta Phase Precession

Bo Wei Chen, Shih Hung Yang, Yu Chun Lo, Ching-Fu Wang, Han Lin Wang, Chen Yang Hsu, Yun Ting Kuo, Jung Chen Chen, Sheng Huang Lin, Han Chi Pan, Sheng Wei Lee, Xiao Yu, Boyi Qu, Chao Hung Kuo, You-Yin Chen*, Hsin Yi Lai

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Enhancement of Hippocampal Spatial Decoding Using a Dynamic Q-Learning Method with a Relative Reward Using Theta Phase Precession」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science