Enabling Direct H2O2 Production in Acidic Media through Rational Design of Transition Metal Single Atom Catalyst

Jiajian Gao, Hong bin Yang, Xiang Huang, Sung Fu Hung, Weizheng Cai, Chunmiao Jia, Shu Miao, Hao Ming Chen, Xiaofeng Yang, Yanqiang Huang*, Tao Zhang, Bin Liu

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

258 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Enabling Direct H2O2 Production in Acidic Media through Rational Design of Transition Metal Single Atom Catalyst」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds