Electrical Characteristics of Ultrathin InZnO Thin-Film Transistors Prepared by Atomic Layer Deposition

Yan Kui Liang, Jing Wei Lin, Li Chi Peng, Yi Miao Hua, Tsung Te Chou, Chi Chung Kei, Chun Chieh Lu, Huai Ying Huang, Sai Hooi Yeong, Yu Ming Lin, Po Tsun Liu, Edward Yi Chang, Chun Hsiung Lin

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Electrical Characteristics of Ultrathin InZnO Thin-Film Transistors Prepared by Atomic Layer Deposition」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds