Electric-field control of the nucleation and motion of isolated three-fold polar vertices

Mingqiang Li, Tiannan Yang, Pan Chen, Yongjun Wang, Ruixue Zhu, Xiaomei Li, Ruochen Shi, Heng Jui Liu, Yen Lin Huang, Xiumei Ma, Jingmin Zhang, Xuedong Bai, Long Qing Chen, Ying Hao Chu, Peng Gao*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Electric-field control of the nucleation and motion of isolated three-fold polar vertices」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Material Science