Efficient electrically powered CO2-to-ethanol via suppression of deoxygenation

Xue Wang, Ziyun Wang, F. Pelayo García de Arquer, Cao Thang Dinh, Adnan Ozden, Yuguang C. Li, Dae Hyun Nam, Jun Li, Yi Sheng Liu, Joshua Wicks, Zitao Chen, Miaofang Chi, Bin Chen, Ying Wang, Jason Tam, Jane Y. Howe, Andrew Proppe, Petar Todorović, Fengwang Li, Tao Tao ZhuangChristine M. Gabardo, Ahmad R. Kirmani, Christopher McCallum, Sung Fu Hung, Yanwei Lum, Mingchuan Luo, Yimeng Min, Aoni Xu, Colin P. O’Brien, Bello Stephen, Bin Sun, Alexander H. Ip, Lee J. Richter, Shana O. Kelley, David Sinton, Edward H. Sargent*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

331 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Efficient electrically powered CO2-to-ethanol via suppression of deoxygenation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds