Effects on clinical outcomes of adding dipeptidyl peptidase-4 inhibitors versus sulfonylureas to metformin therapy in patients with type 2 diabetes mellitus

Shuo Ming Ou, Chia Jen Shih, Pei Wen Chao, Hsi Chu, Shu Chen Kuo, Yi Jung Lee, Shuu Jiun Wang, Chih Yu Yang, Chih Ching Lin, Tzeng Ji Chen, Der Cherng Tarng, Szu Yuan Li*, Yung Tai Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

84 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effects on clinical outcomes of adding dipeptidyl peptidase-4 inhibitors versus sulfonylureas to metformin therapy in patients with type 2 diabetes mellitus」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences