Effects of zirconium oxide on the sintering of SrCe1-xZrxO3-δ (0.0 蠆 x 蠆 0.5)

Kai Ti Hsu*, Jason Shian Ching Jang, Yu Jing Ren, Pei Hua Tsai, Chuan Li, Chung Jen Tseng, Jing Chie Lin, Chi Shiung Hsi, I. Ming Hung

*此作品的通信作者

研究成果同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effects of zirconium oxide on the sintering of SrCe1-xZrxO3-δ (0.0 蠆 x 蠆 0.5)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds