Effects of In/Zn composition on the Performance of Ultra-thin Atomic Layer Deposited InxZnl-xO Channel Thin-Film Transistors

Yan Kui Liang, June Yang Zheng, Jing Wei Lin, Yi Miao Hua, Tsung Te Chou, Chun Chieh Lu, Huai Ying Huang, Yu Ming Lin, Chi Chung Kei, Edward Yi Chang, Chun Hsiung Lin

研究成果: Conference contribution同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effects of In/Zn composition on the Performance of Ultra-thin Atomic Layer Deposited InxZnl-xO Channel Thin-Film Transistors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Engineering