Dual-plasmonic Au@Cu7S4 yolk@shell nanocrystals for photocatalytic hydrogen production across visible to near infrared spectral region

Chun Wen Tsao, Sudhakar Narra, Jui Cheng Kao, Yu Chang Lin, Chun Yi Chen, Yu Cheng Chin, Ze Jiung Huang, Wei Hong Huang, Chih Chia Huang, Chih Wei Luo, Jyh Pin Chou, Shigenobu Ogata, Masato Sone, Michael H. Huang, Tso Fu Mark Chang*, Yu Chieh Lo*, Yan Gu Lin*, Eric Wei Guang Diau*, Yung Jung Hsu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Dual-plasmonic Au@Cu7S4 yolk@shell nanocrystals for photocatalytic hydrogen production across visible to near infrared spectral region」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences