DOCK6 promotes chemo- and radioresistance of gastric cancer by modulating WNT/β-catenin signaling and cancer stem cell traits

Hsiang Cheng Chi, Chung Ying Tsai, Chia Siu Wang, Huang Yu Yang, Chien Hui Lo, Won Jing Wang, Kam Fai Lee, Li Yin Lai, Ji Hong Hong, Yen Fang Chang, Ming Ming Tsai, Chau Ting Yeh, Cheng Heng Wu, Ching Chuan Hsieh, Lu Hai Wang*, Wei Jan Chen*, Kwang Huei Lin*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「DOCK6 promotes chemo- and radioresistance of gastric cancer by modulating WNT/β-catenin signaling and cancer stem cell traits」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences