Dislocation-induced large local polarization inhomogeneity of ferroelectric materials

Ning Li, Ruixue Zhu, Xiaoxing Cheng, Heng Jui Liu, Zhangyuan Zhang, Yen-Lin Huang, Ying-Hao Chu, Long Qing Chen, Yuichi Ikuhara, Peng Gao*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Dislocation-induced large local polarization inhomogeneity of ferroelectric materials」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering

Keyphrases

Material Science