DiffAds: An Interactive Platform for Personalized Visual Advertisement Generation

Ling Lo, Yi Yao, Hsiu Hua Chou, Rou An Chen, Yu Hsuan Huang, Chien Chih Chiu, Wan Hsin Hsueh, Shih Chieh Huang, Hong Han Shuai, Wen-Huang Cheng

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「DiffAds: An Interactive Platform for Personalized Visual Advertisement Generation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics

Engineering & Materials Science