Dielectrophoretic placement of quasi-zero-, one-, and two-dimensional nanomaterials into nanogap for electrical characterizations

Yen Fu Lin, Shao Chien Chiu, Sheng Tsung Wang, Sheng Kai Fu, Chien Hsiang Chen, Wen Jia Xie, Sheng-Hsiung Yang, Chain-Shu Hsu, Jenn-Fang Chen, Xufeng Zhou, Zhaoping Liu, Jiye Fang, Wen-Bin Jian*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Dielectrophoretic placement of quasi-zero-, one-, and two-dimensional nanomaterials into nanogap for electrical characterizations」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds