Development of surface plasmon polariton-based nanolasers

Heng Li, Zhen Ting Huang, Kuo Bin Hong, Min Wen Yu, Chia Hung Wu, Chan Shan Yang, Tzy Rong Lin, Kuo Ping Chen, Tien Chang Lu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Development of surface plasmon polariton-based nanolasers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy