Development of flexible electrochemical impedance spectroscopy-based biosensing platform for rapid screening of SARS-CoV-2 inhibitors

Lik Voon Kiew, Chia Yu Chang, Sheng Yu Huang, Pei Wen Wang, Choon Han Heh, Chung Te Liu, Chia Hsin Cheng, Yi Xiang Lu, Yen Chen Chen, Yi Xuan Huang, Sheng Yun Chang, Huei Yu Tsai, Yu An Kung, Peng Nien Huang, Ming Hua Hsu, Bey Fen Leo, Yiing Yee Foo, Chien Hao Su, Kuo Chen Hsu, Po-Hsun HuangChirk Jenn Ng, Adeeba Kamarulzaman, Chiun-Jye Yuan, Dar Bin Shieh, Shin Ru Shih, Lip Yong Chung, Chia-Ching Chang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Development of flexible electrochemical impedance spectroscopy-based biosensing platform for rapid screening of SARS-CoV-2 inhibitors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds