Development of brain focal cooling measurement for induced epilepsy

Kuan Chou Hou*, Chih Wei Chang, Chun Ying Lin, Jin-Chern Chiou, Yu Hsing Huang, Fu Zen Shaw

*此作品的通信作者

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「Development of brain focal cooling measurement for induced epilepsy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy