Development of a Gd(III)-based receptor-induced magnetization enhancement (RIME) contrast agent for β-glucuronidase activity profiling

Shih Hsien Chen, Yu Ting Kuo, Gyan Singh, Tian Lu Cheng, Yu Zheng Su, Tzu Pin Wang, Yen Yu Chiu, Jui Jen Lai, Chih Ching Chang, Twei Shiun Jaw, Shey-Cherng Tzou, Gin Chung Liu*, Yun-Ming Wang

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Development of a Gd(III)-based receptor-induced magnetization enhancement (RIME) contrast agent for β-glucuronidase activity profiling」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Chemical Compounds