Development of 400 Gb/s optical transceivers for SMF based datacenter optical interconnect

San Liang Lee, Jye-Hong Chen, Shen Iuan Liu, Chang Fa Yang, Hen Wai Tsao, Shih Hsiang Hsu, Chien-Chung Lin, Chun Liang Yang, Zhong Jie Zhang, Kuan Lin Fu, Lung Wei Chung, Tomas Pankra

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「Development of 400 Gb/s optical transceivers for SMF based datacenter optical interconnect」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy