Determination of Pyruvate Metabolic Fates Modulates Head and Neck Tumorigenesis

Tsai Ying Chen, Yi Ta Hsieh, Jian Min Huang, Chung Ji Liu, Lu Te Chuang, Pei Chun Huang, Tz Yu Kuo, Hao Yuan Chia, Chia Yi Chou, Ching Wen Chang, Yi Fen Chen, Hsin Ming Chen, Jeng Fan Lo, Wan Chun Li*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Determination of Pyruvate Metabolic Fates Modulates Head and Neck Tumorigenesis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology