Detection of Vestibular Schwannoma on Triple-parametric Magnetic Resonance Images Using Convolutional Neural Networks

Tzu Hsuan Huang, Wei Kai Lee, Chih Chun Wu, Cheng Chia Lee, Chia Feng Lu, Huai Che Yang, Chun Yi Lin, Wen Yuh Chung, Po Shan Wang, Yen Ling Chen, Hsiu Mei Wu, Wan You Guo, Yu Te Wu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Detection of Vestibular Schwannoma on Triple-parametric Magnetic Resonance Images Using Convolutional Neural Networks」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science