Detection of reactivation and genetic mutations of the hepatitis B virus in patients with chronic hepatitis B infections receiving hematopoietic stem cell transplantation

Po Min Chen*, Nai Shun Yao, Ching Mei Wu, Muh Hwa Yang, Yu Chen Lin, Liang Tsai Hsiao, Chueh Chuan Yen, Wei Shu Wang, Frank S. Fan, Tzeon Jye Chiou, Jin Hwang Liu, Szecheng J. Lo

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Detection of reactivation and genetic mutations of the hepatitis B virus in patients with chronic hepatitis B infections receiving hematopoietic stem cell transplantation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences